050crew BV, gevestigd aan Oude Ebbingestraat 78, 9712HM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.050crew.nl
Oude Ebbingestraat 78
9712HM Groningen
+31 50 313 22 87

Mevr. I.K. Bezema is de Functionaris Gegevensbescherming van 050crew BV zij is te bereiken via karen@050crew.nl of 050-3132287

050crew BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

050crew BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)

050crew BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– 050crew BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (BSN).

050crew BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Conform de privacywet zullen deze gegevens pas verwerkt worden bij indiensttreding. Indien er niet wordt gewerkt zullen de gegevens na zes maanden vernietigd worden. Op jouw verzoek worden deze gegevens, indien je niet hebt gewerkt, direct vernietigd. Verdere verwerking geschiedt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

050crew BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 050crew BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

050crew BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

050crew BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien er gegevens worden verstrekt aan derden is 050crew BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via karen@050crew.nl